Home > Blossary: Management
Technical terms used in the management area

Category: Business

20 Terms

Created by: andreia33

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Customer satisfaction - Customer perception of the degree to which their needs were met. Satisfaction can be felt as a reward by the process of good decision taken by the customer ( Piqueras , 2003:3) and on the other hand can serve as reinforcement for the client to re- use the products / services company in question ( Huete , 1998; Skogland and Siguaw , 2004) . Customers who are satisfied with purchase / acquisition of a product / service are more likely to return to use the products / services of this company ( Skogland and Siguaw , 2004) . This means that the satisfaction customer has importance in fostering future business for company , for example , customers who are satisfied with a product distinctive and enduring can convey their satisfaction , it may also function as positive means of expanding the customer base of the company . Companies should be able to guide their activities to the market to get the satisfaction of their customers , knowing and evaluating both the possible discontent arising from activities related to the provision in order to achieve steady growth , based on a global knowledge which will help the overall satisfaction.

Domain: Business administration; Category: Business management

Khách hàng hài lòng - khách hàng nhận thức của các văn bằng để mà nhu cầu của họ đã được đáp ứng. Sự hài lòng có thể cảm nhận như là một phần thưởng bằng quy trình tốt quyết định thực hiện bởi khách hàng (Piqueras, 2003:3) và mặt khác có thể phục vụ như là tăng cường cho khách hàng để re-sử dụng các sản phẩm / dịch vụ công ty trong câu hỏi (Huete, 1998; Skogland và Siguaw, năm 2004). Khách hàng có hài lòng với mua / mua lại của một sản phẩm / dịch vụ có nhiều khả năng để trở về để sử dụng các sản phẩm / dịch vụ của công ty này (Skogland và Siguaw, năm 2004). Điều này có nghĩa rằng sự hài lòng khách hàng có tầm quan trọng trong bồi dưỡng trong tương lai kinh doanh cho công ty , ví dụ, khách hàng hài lòng với một sản phẩm đặc biệt và lâu dài có thể truyền đạt sự hài lòng của họ, nó có thể cũng hoạt động như là tích cực có nghĩa là mở rộng cơ sở khách hàng của công ty. Công ty sẽ có thể để hướng dẫn các hoạt động cho thị trường để có được sự hài lòng của khách hàng của họ, hiểu biết và đánh giá cả hai bất đồng có thể phát sinh từ hoạt động liên quan đến việc cung cấp để đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, dựa trên một kiến thức toàn cầu mà sẽ giúp sự hài lòng tổng thể.

Domain: Business administration; Category: Business management

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Business Blossarys

HP Printer Driver Download 123.hp.com/setup ...

Category: Business

By: downloadprinter

Sexpuppen sind ein Objekt, mit dem psychische ...

Category: Business

By: mylovedoll

In den letzten Jahren haben Sexpuppen ...

Category: Business

By: mylovedoll

Lifts Metabolism Supercharged digestion gives ...

Category: Business

By: danielcreightoni